Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών τους στη Βιομηχανία και στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανόργανη Χημεία και τις Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από αυτό το ΠΜΣ είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν: 1. Σχεδιασμό και πραγματοποίηση πειραμάτων για τη σύνθεση χημικών ενώσεων και υλικών/νανοϋλικών, για καταλυτικές αντιδράσεις, για βιολογικές αντιδράσεις και εφαρμογές, για εφαρμογές στην παραγωγή ‘Πράσινου υδρογόνου΄, για περιβαλλοντικές εφαρμογές κλπ., 2. Μηχανιστική μελέτη χημικών αντιδράσεων, 3. Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων χημικών ενώσεων και υλικών με χρήση ποικίλων φασματοσκοπικών και αναλυτικών μεθόδων 4. Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων πειραματικών τεχνικών για διάφορες εργαστηριακές διεργασίες και βιομηχανικές εφαρμογές, 5. Δυνατότητα πραγματοποίησης θεωρητικών υπολογισμών και προβλέψεων με βάση διάφορα θεωρητικά μοντέλα, 6. Δυνατότητα παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων, 7. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, 8. Καλλιέργεια της ηθικής και της δεοντολογίας στην έρευνα.

Προσόντα

Με την επίτευξη των ανωτέρω μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στον τομέα της έρευνας (ερευνητικά Ιδρύματα και εργαστήρια του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα), της βιομηχανίας (χημικές/βιοχημικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ενέργειας, ανακύκλωσης, λιπασμάτων κ.ά), της ανάλυσης/πιστοποίησης (φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) ή της εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων), καθώς και η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.