Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Δραστηριότητες - Στόχοι

Επιδιώκεται:

  1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ.
  2. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Βιομηχανία παραγωγής Ενέργειας κλπ),
  3. Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο στις εφαρμογές της Χημείας στη σύγχρονη Τεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας αλλά και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε Βιομηχανικό Επίπεδο

 β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις θέσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, αλλά και τη διάδοση της γνώσης (εκπαιδευτικός τομέας).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών τους στη Βιομηχανία.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Ανόργανη Χημεία και τις Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.