Αρχική σελίδα » Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και του Β’ εξαμήνου σπουδών. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποι-
είται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS.

Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε βιομηχανίες αντίστοιχες των θεμάτων του Π.Μ.Σ. προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη/συνεργασία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, παίρνει πέντε (5) ECTS και είναι προαιρετική. Εκτός από βιομηχανίες μπορεί να γίνει και σε ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής μέσω Erasmus+ ή CIVIS. Η θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση συμπληρώνεται από την παρακολούθηση θερινών προγραμμάτων σπουδών (summer school) και σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 Α΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. Ώρες/εβδομάδα

ECTS

 Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

6

8

 Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

6

8

 Θέματα Ανόργανης Χημείας

6

7

 Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. - Εργαστήριο

6

7

 Σύνολο

24

30

 

 Β΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. Ώρες/ εβδομάδα

ECTS

 Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας

7

10

 Μαθήματα Επιλογής

 

 

 Μάθημα Επιλογής Ε1,

7

10

 Μάθημα Επιλογής Ε2

7

10

 Σύνολο

21

30

 

 Γ΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

 Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας

30

 Σύνολο

30

 

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (ΕΙ και Ε2) από τον Πίνακα που ακολουθεί και από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

 

 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

 Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση-Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος

10

 Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά.

10

 Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών

10

 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

10

 Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον

10