Αρχική σελίδα » Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 7 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α' και του Β' Εξαμήνου σπουδών (Τα 1 έως 5 υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 2 από τα μαθήματα επιλογής 6 έως 10).

1. Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση.

2. Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα.

3. Θέματα Ανόργανης Χημείας.

4. Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. - Εργαστήριο.

5. Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας.

6. Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση - Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

7. Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά.

8. Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών.

9. Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

10. Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον.

 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ' Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS.

Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε βιομηχανίες αντίστοιχες του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη / συνεργασία του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ.

Η θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση συμπληρώνεται από την παρακολούθηση Θερινών Σχολίων  και Σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Π.Μ.Σ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 Α΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. Ώρες/εβδομάδα

ECTS

 Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση

6

8

 Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα

6

8

 Θέματα Ανόργανης Χημείας

6

7

 Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. - Εργαστήριο

6

7

 Σύνολο

24

30

 

 Β΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. Ώρες/ εβδομάδα

ECTS

 Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας

7

10

 Μαθήματα Επιλογής

 

 

 Μάθημα Επιλογής Ε1,

7

10

 Μάθημα Επιλογής Ε2

7

10

 Σύνολο

21

30

 

 Γ΄ Εξάμηνο

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

 Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας

30

 Σύνολο

30

 

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (ΕΙ και Ε2) από τον Πίνακα που ακολουθεί και από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

 

 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

 Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση-Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος

10

 Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά.

10

 Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών

10

 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

10

 Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον

10