Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Οργάνωση και Διοίκηση

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ


Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 είναι:

1. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

2. Η Σύγκλητος

3. Η Συνέλευση του Τμήματος

 

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Σ.Ε. αποτελείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος και ομότιμους καθηγητές/τριες, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Μητσοπούλου Α.-Χ., Καθηγήτρια (διευθύντρια)
Δανόπουλος Α., Καθηγητής
Μεθενίτης Κ., Αν. Καθηγητής
Παπαευσταθίου Ι., Καθηγητής
Κυρίτσης Π., Καθηγητής