Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 90%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος
Το υπόλοιπο 10% προέρχεται από διακριμένους Ερευνητές και Καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής
οι οποίοι συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως σε σεμιναριακά μαθήματα.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμήματος κατόπιν εισηγήσεως της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., εφόσον
κριθεί αναγκαίο μπορεί να ανατεθεί διδασκαλία σε
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας. Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται οργανωτικά από την γραμματέα του Τομέα Ανόργανης Χημείας που είναι εγκατεστημένη στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.,
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Π.Μ.Σ., το συντονισμό και οργάνωση των εργαστηρίων και των μαθημάτων, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.