Καλωσήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» (« Inorganic Chemistry and its Application in Industry»)

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών τους στη Βιομηχανία και στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανόργανη Χημεία και τις Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σχετικές αποφάσεις (ΦΕΚ):

1. Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» (« Inorganic Chemistry and its Application in Industry»): ΦΕΚ Β' 2378/21-6-2018 (σελ. 26609-26610)

2. Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία»: ΦΕΚ Β' 3761/3-9-2018

3. Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία»: ΦΕΚ Β' 3025/9-7-2021 (Αριθμ. απόφ. 668/15.6.2021).

4. Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία» («Inorganic Chemistry and its Application in Industry»): ΦΕΚ Β' 3018/8-5-2023.