Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Φυσιογνωμία του Προγράμματος

Αντικείμενο – σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) έχει ως αντικείμενο το πεδίο της Ανόργανης Χημείας, της Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών της στη Βιομηχανία. Η τελευταία εκτείνεται από την βιομηχανία αδρανών υλικών στη βιομηχανία φαρμάκων, διαγνωστικών υλικών, καλλυντικών, νανοϋλικών, υλικών αποθήκευσης πληροφοριών, ενέργειας και περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Εφαρμογών τους στη Βιομηχανία.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Ανόργανη Χημεία και τις
Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική. Μπορεί μέρος των μαθημάτων να διδαχθεί και στην Αγγλική γλώσσα με σκοπό 1) την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στα μαθήματα, 2)την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από φοιτητές εισερχόμενους του προγράμματος Erasmus και 3) την εξοικείωση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. στην αγγλική ορολογία και γλώσσα.
Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατά την ανάθεση του θέματος της διπλωματικής εργασίας.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.