Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γενική παρουσίαση - Περιγράμματα

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,  η ελάχιστη χρονική διάρκεια  ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργαστηριακή – βιομηχανική έρευνα Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 6 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και του Β’ Εξαμήνου σπουδών.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

1. Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα.

2. Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση.

3. Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά.

4. Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

5. Βιβλιογραφική Εργασία - Ερευνητική Μεθοδολογία.

6. Θέματα Ανόργανης Χημείας.

7. Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για Αποθήκευση Πληροφοριών.

8. Υπολογιστική Χημεία - Προσομοίωση Ιδιοτήτων ροσομοίωση ιδιοτήτων Υλικών με Τεχνολογικό Ενδιαφέρον.

9. Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Προσδιορισμού και Ανάλυσης.

10. Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση - Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας