Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.06.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΜΣ “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ­ΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη­νών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία”.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 2378, τ. Β΄ 21-6-2018) και λειτουργεί με δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4957/2022.

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απονομή:

«Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Εφαρμογών τους στη Βιομηχανία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας, αλλά και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε Βιομηχανικό Επίπεδο.

 β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού, που θα στελεχώσει τις θέσεις τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, αλλά και τη διάδοση της γνώσης (εκπαιδευτικός τομέας).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών κα συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. Τον βαθμό πτυχίου (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 2. Τον μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., συναφών με το περιεχόμενο της Ανόργανης I, II και III του Τμήματος Χημείας Ε.Κ.Π.Α, (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 4. Την πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 5. Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό συμμετοχής 10%).

 

 1. Τις συστατικές επιστολές (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 2. Την τυχόν πειραματική ή συναφή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (ποσοστό συμμετοχής 10%).
 3. Την προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 30%).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία εάν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερου, εξετάζεται γραπτώς σε μετάφραση επιστημονικού κειμένου από τη Σ.Ε.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς επιλογή και επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000 € κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.000 €, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες. Οι υποτροφίες αυτές διακρίνονται:

α) Σε υποτροφίες αριστείας, οι οποίες αποδίδονται στους αριστούχους φοιτητές του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδοσης τους στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Οι υποτροφίες απαλλάσσουν τους/τις δικαιούχους τους από τα τέλη φοίτησης του τελευταίου εξαμήνου διδασκαλίας μαθημάτων.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να χορηγεί έως τρεις (3) ανταποδοτικές υποτροφίες για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ανάλογα με τον αριθμό εισακτέων του ΠΜΣ και τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του ΠΜΣ.  Το ποσό της ανταποδοτικής υποτροφίας δύναται να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης και υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης. Η αμοιβή ανά ώρα αποφασίζεται στην αρχή κάθε έτους με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους/ις φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/τριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριων που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκό έτος.

 1. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ..
 2. Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε οι πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.
 3. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.
 4. Εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία θέτει ηλικιακό κριτήριο, συνιστάται, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, ως ημερομηνία γέννησης να θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 5. Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, που γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.
 6. Σε περίπτωση που φοιτούν ταυτόχρονα σε ΠΜΣ του Ιδρύματος μέλη της ίδιας οικογένειας μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται μείωση στα καταβαλλόμενα τέλη φοίτησης κατά 50%.

Η Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: 9 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://inorgchemind-msc.chem.uoa.gr/

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας μέσω του https://eprotocol.uoa.gr/ τα ακόλουθα δικαιολογητικά επιλέγοντας: 05.Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. Αίτηση συμμετοχής, (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Αντίγραφο πτυχίου, ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
 4. Βιογραφικό σημείωμα,
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν,
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, εάν υπάρχει,
 9. Δύο συστατικές επιστολές.

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου τους, εκτός αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διαδικασία

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:

- το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

- ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

Η Διευθύντρια  του Π.Μ.Σ.

Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου

Καθηγήτρια