Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία » Οδηγίες εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Στο τρίτο (Γ) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προς τούτο η Συντονιστική Επιτροπή στην αρχή του Β΄εξαμήνου, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Αγγλική ή η Ελληνική και ορίζεται μαζί με τον ορισμό του θέματος.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα. Δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η εκπόνηση της πειραματικής διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Τμήμα Χημείας είτε σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.. H επίβλεψη και η επιστημονική καθοδήγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονούνται στο Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποιούνται από το μέλος Δ.Ε.Π. (επιβλέπων και επιστημονικός υπεύθυνος) που διδάσκει στο Π.Μ.Σ.  Η καθοδήγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονούνται σε άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα πραγματοποιείται από τον Επιστημονικό Συνεργάτη (επιστημονικός υπεύθυνος) του εκάστοτε Ιδρύματος, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα που ορίζεται από την Σ.Ε.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αποβλέπει στην εκπαίδευση του φοιτητή, στην εκμάθηση εργαστηριακών τεχνικών και στην αποκόμιση εμπειρίας που απαιτείται για την απόκτηση του ΔΜΣ, καθώς και για την περαιτέρω σταδιοδρομία του. Η εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, λόγω της φύσης της, εντάσσεται σε συνεχόμενες και, πολλές φορές, μακροχρόνιες έρευνες του εκάστοτε εργαστηρίου και των επιστημονικών υπευθύνων στον συγκριμένο τομέα της Επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Ο επιβλέπων/επιστημονικός υπεύθυνος έχει τον αποφασιστικό ρόλο να κρίνει αν η συνεισφορά του τμήματος της έρευνας που αντιστοιχεί στη διπλωματική εργασία δικαιολογεί συμμετοχή του εκπαιδευόμενου ως συγγραφέα σε ευρύτερη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, παρουσίαση σε επιστημονικό συνέδριο κ.ά.. Μετά το πέρας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οποιοδήποτε όφελος απορρέει από τη συνέχιση της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο, ανήκει αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα / επιστημονικό υπεύθυνο. Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρακάτω οδηγίες και τα πρότυπα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.:

1. Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:

-  Το ισχύον λογότυπο του Ε.Κ.Π.Α.

-  Τις λέξεις «ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

-  Τις λέξεις «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία»

-  Τον πλήρη τίτλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

-  Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή

-  Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας

2. Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με τη παρακάτω σειρά:

-  Σελίδα όπου θα αναγράφονται τα  ανωτέρω και τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα άλλα δύο (2) μέλη της Επιτροπής).

-  Περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, 500 ως 1.000 λέξεις έκαστη), στην αρχή της Περίληψης ανάγραφεται ο Τίτλος της Μ.Δ.Ε. στην αντίστοιχη γλώσσα.

-  Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (προαιρετικές)

-  Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων

-  Κατάλογος Συντομογραφιών / Κατάλογος Συμβόλων.

-  Κυρίως κείμενο της Μ.Δ.Ε. (όπου περιλαμβάνονται η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση/Συμπεράσματα)

-  Βιβλιογραφία

-  Παραρτήματα (αν υπάρχουν)

-  Σελίδα όπου θα αναγράφεται: «Δηλώνω ρητά ότι, το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον» (υπογραφή μεταπτυχιακού φοιτητή). 

3. Μορφοποίηση σελίδας:

-  Διάστιχο (Line spacing): 1,5 γραμμή

-  Γραμματοσειρά (Font): Times new Roman 12 ή Calibri 11 ή Arial 11

4. Υπόδειγμα βιβλιογραφίας:

-  Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθεται εντός του κειμένου της διπλωματικής εργασίας με αραβικούς αριθμούς εντός αγκύλης: [1], [2, 3], [2-9]. Στην ενότητα Βιβλιογραφία, οι αναφορές παρατίθενται αριθμητικά με τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας.

-        Στην ενότητα Βιβλιογραφία παρατίθενται τα ονόματα (ήτοι το επίθετο και το αρχικό ονόματος του κάθε συγγραφέα), ακολουθεί ο τίτλος της δημοσίευσης, η συντομογραφία του περιοδικού δημοσίευσης (πλάγια), ο τόμος,το έτος δημοσίευσης και οι σελίδες.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Χημείας (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17). Εφόσον η Μ.Δ.Ε. περιέχει πρωτότυπα αποτελέσματα μη δημοσιευμένα, δύναται κατόπιν αιτήσεως του Επιβλέποντος η οποία συνυπογράφεται από τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μόνο οι περιλήψεις, και το πλήρες κείμενο να δημοσιευθεί αργότερα, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΕΚΠΑ για δημοσίευση στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.