Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,  η ελάχιστη χρονική διάρκεια  ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργαστηριακή – βιομηχανική έρευνα Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 6 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και του Β’ Εξαμήνου σπουδών.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.